Pristup informaciji

 -Zdravstveni podaci pacijenta predstavljaju tajan i povjerljiv podatak, u skladu sa odredbama članova 25. – 29. Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata („Službene novine Federacije BiH“ br. 40/2010.).

Prema članu 34. i 35. navedenog Zakona, zdravstveni podaci su vlasništvo zdravstvene ustanove, te se isti pacijentu mogu dati u prijepisu, ako to zahtjeva u pisanoj formi, uz potvrdu svog identiteta.

Prema Zakonu o slobodi pristupa informaciji („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br. 32/2000.), prvih 10 stranica zdravstvenih dokumenata se ne naplaćuje.

Izdavanje prijepisa zdravstvenog kartona, zbog svoje obimnosti, naplaćuje se po cijeni od 20,00 KM, u skladu sa Cjenovnikom Upravnog odbora JU „Dom zdravlja“ Zenica.

 

Pacijenti koji trebaju navedenu uslugu, mogu preuzeti zahtjev, koji se nalazi u prilogu.  

 

-Pacijenti koji žele da se njihov zdravstveni karton proslijedi u drugu zdravstvenu ustanovu, zbog promjene mjesta prebivališta, dužni su podnijeti JU „Dom zdravlja“ Zenica zahtjev za premještaj zdravstvenog kartona, sa kopijom lične karte radi potvrde identiteta.

Nakon toga, zdravstveni karton će biti službeno dostavljen u zdravstvenu ustanovu, u kojoj će se ubuduće liječiti.

 

Pacijenti čiji zdr. karton treba da se proslijedi u drugu zdravstvenu ustanovu, mogu preuzeti zahtjev, koji se nalazi u prilogu. 

 

web: pixelgraf.dk