Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu - AKAZ FBiH

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) utvrdila je ključne principe za zaštitu mentalnog zdravlja koje treba biti dostupno, pravično, geografski pristupačno, raspoloživo na dobrovoljnoj osnovi te adekvatnog kvaliteta zasnovano na savremenim znanjima i tehnikama rada.

U skladu sa time Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH – AKAZ u maju 2013. godine usvojila je revidirane standarde po kojima bi zdravstvene usluge u oblasti mentalnog zdravlja trebale imati takav kvalitet da se prvenstveno poštuju prava klijenata, njihovo dostojanstvo i mogućnosti informiranih izbora; da osiguravaju prihvatljivu i savremenu kliničku i drugu zaštitu s ciljem reduciranja utjecaja mentalnih poremećaja na živote ljudi i unapređenja njihovog kvaliteta života; da pomažu osobama s mentalnim poremećajima kako bi se mogli nositi sa osobnim problemima; da su klijenti uključeni u razvoj i unapređenje usluga; da usluge osiguravaju kontinuitet zaštite, saradnju različitih davalaca usluga i njihovu integraciju; da usluge budu efikasne uprkos ograničenim resursima; da su orijentirane na korisnika usluga i ostvarenje što optimalnijih ishoda njihovog tretmana; te da unaprijede kvalitet u svim segmentima – promociju, prevenciju, tretman, rehabilitaciju i resocijalizaciju naših klijenata.

Nakon usvajanja Pravilnika o bližim uvjetima koje trebaju ispunjavati centri za mentalno zdravlje u Zajednici te federalnog seminara u organizaciji AKAZ-a u novembru 2011. godine, na timskom sastanku profesionalaca CZMZ Zenica odlučeno je da se Centar za mentalno zdravlje Zenica, kao prvi formirani centar ove vrste na području FBiH te nosilac vanbolničke zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja na području Općine Zenica (od jula 2013. godine smo proglašeni Referalnim centrom za mentalno zdravlje ZE-DO kantona) prijavi za proces akreditacije u skladu sa kriterijima koje je propisao AKAZ.
Angažmanom svih članova tima profesionalaca CZMZ Zenica, a posebno načelnice CZMZ Zenica doc. dr. Halime Hadžikapetanović – spec. neuropsihijatrije, Mr. sc. Tajiba Babića, dipl. psihologa – koordinatora aktivnosti oko procesa akreditacije, Mirsada Tartića – glavnog medicinskog tehničara Centra, Maide Ibrahimagić Sarajlić – dipl. medicinske sestre i Vahide Vuković – medicinske sestre u CZMZ Zenica, te uz nesebičnu podršku i razumijevanje dr. Selvedine Spahić Sarajlić – direktorice Doma zdravlja Zenica i dr. Alme Alić – predsjednice Komisije za kvalitet Doma zdravlja Zenica završili smo proces akreditacije spremivši se za dvnodnevnu posjetu komisije AKAZ-a 20.02. – 21.02.2014. godine.

Kvalitet našeg rada u Zajednici prepoznat je na sjednici Upravnog odbora Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH 25.04.2014. godine kada je Rješenjem Upravnog odbora dodijeljena bezuslovna akreditacija Centru za mentalno zdravlje Zenica.

Centar za mentalno zdravlje Zenica će i u budućnosti nastojati kontinuirano unapređivati kvalitet svog rada u Zajednici, na promociji mentalno zdravog pristupa životu u skladu sa stvarnošću života građana našeg grada i Kantona, provođenju preventivnih i edukativnih aktivnosti te zaštiti mentalnog zdravlja naših klijenata.

web: pixelgraf.dk