Zakazivanje pacijenata na pregled

-U svim zdravstvenim službama JU „Dom zdravlja“ Zenica  omogućeno je naručivanje pacijenata, putem telefona, maila ili u neposrednoj komunikaciji sa pacijentom. 

Naručivanje pacijenata ne primjenjuje sa na hitne medicinske slučajeve u kojima se zdravstvena zaštita mora pružiti odmah, te koji se u pravilu tretiraju na nivou Službe hitne medicinske pomoći.

-U svim zdravstvenim službama, uspostavljene su knjige čekanja za zdravstvene usluge, koje se vode prema izvršenoj procjeni zdravstvenog stanja, stepenu prioriteta za zdravstvenu uslugu i stanju koje je navedeno u medicinskoj dokumentaciji pacijenta.

Procjenu stanja zdravstvenog stanja pacijenta, vrši doktor medicine odnosno doktori stomatologije, prema medicinskoj odnosno stomatološkoj doktrini, do donošenja Pravilnika od strane Federalnog ministarstva zdravstva koji treba da definiše pitanje formiranja listi čekanja i mjera za procjenu zdravstvenog stanja po pojednim oboljenjima.

Upis u listu čekanja za zdravstvene usluge, sprovodi se tek nakon prethodno pribavljenog informisanog pristanka pacijenta.

Za pacijenta koji nije poslovno sposoban ili nije sposoban za rasuđivanje, odnosno maljoletna je osoba, pristanak daje njegov zakonski zastupnik, odnosno staratelj. 

-Knjige čekanja vodi se u pisanom ili elektronskom obliku.

Pacijente u knjigu čekanja upisuje medicinska, odnosno stomatološka sestra, nakon obavljenih konsultacija sa nadležnim doktorom medicine, odnosno doktorom stomatologije.

-U slučaju da nastane određena promjena u terminu, pod kojim je pacijent zakazan za zdravstvenu uslugu, o nastaloj promjeni pacijent će biti blagovremeno i adekvatno obaviješten od strane medicinske, odnosno stomatološke sestre u zdravstvenoj službi JU „Doma zdravlja“ Zenica.

-Za ponovni upis na listu čekanja, primjenjuju se ista pravila, kao i za prvi upis.

 

 

-Pored navedenih rješenja koje su izložene, te koje važe za sve službe, u pojedinim službama i centrima JU „Doma zdravlja“ Zenica primjenjuju se i posebna rješenja, i to:

-U Službi za porodičnu medicinu sa Edukacionim centrom, čekanje na pregled pacijenta ne smije prelezati period od 48 sati, od dana javljanja u Ambulante porodične medicine na pregled.

-Za svakog pacijenta, planira se termin od 15 minuta, u okviru kojeg će se pacijent pregledati, kod ordinirajućeg porodičnog doktora medicine.

-Propisivanje hronične terapije, vrši se u prvoj smjeni u periodu od 1200 sati do 1330 sati, te u drugoj smjeni u periodu od 1800 sati do 1930 sati, te će se pacijenti koji trebaju ovu uslugu, zakazivati isključivo u ovim terminima.

-Kako bi se ravnomjerno rasporedilo radno vrijeme i angažman zaposlenika, u svim Ambulantama porodične medicine pacijentima obavezno se stavlja pismena obavijest na vidno mjesto, da se zakazivanje na pregled i zdravstvene usluge, vrši u prvoj smjeni u terminu od 800 sati do 1000 sati, te u dugoj smjeni u periodu od 1400 sati do 1600 sati. 

-Knjiga zakazivanja na pregled u Službi za porodičnu medicinu sa Edukacionim centrom, sadržava dvije cjeline na obrascu, s tim da prva cjelina sadržava kolonu zakazivanja na ljekarski pregled i kolonu zakazivanja kontrolnog ljekarskog pregleda, a druga cjelina se sastojati od kolone zakazivanja za hroničnu terapiju i kolonu za termine zakazivanja za uputnice i druge administrativne usluge.

-Svaki porodični doktor medicine, dužan je pored pacijenata iz svog tima, primati i pacijente iz zamjenskog tima, i to u slučaju da se radi o naglom početku ili pogoršanju osnovne bolesti, povredama ili drugim stanjima, koji zahtjevaju hitno pružanje neodložne medicinske pomoći.

Ukoliko tegobe kod pacijenta traju duže vrijeme, pacijent se mora javiti medicinskoj sestri iz tima porodične medicine, te zakazati pregled kod timskog doktora.

Izvan termina, terapija se propisuje isključivo pacijentima, kojima je uvedena nova terapija nakon pregleda, liječenja u bolnici ili konsultacije sa specijalistima druge grane medicine.

Kontinuiranu (hroničnu) terapiju propisuje isključivo timski porodični doktor medicine.

-U Centru za mentalno zdravlje, Centru za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i Stomatološkoj službi, od pacijenta se odmah uzima anamneza, te se nakon završenog postupka, odlučuje u konsultacijama sa nadležnim doktorom, o periodu kada će se zakazati pregled pacijenta.

-U Službi hitne medicinske pomoći, Službi za zdravstvenu zaštitu djece, Laboratorijskoj službi, Službi za plućne bolesti i TBC, Službi za kućno lječenje i patronažu i Službi za kućno lječenje i patronažu nema zakazivanja na pregled.

-Služba za zdravstvenu zaštitu žena ne zakazuje na pregled, izuzev kada je u pitanju snimanje ultrazvukom.

-Služba za higjenu i epidemiologiju ne zakazuje na pregled i druge zdravstvene usluge, izuzev kada se vrši usluge sanitarnog minimuma i sanitarnog pregleda, što se kao posebna usluga, dogovora sa naručiocima istih.

-Služba za medicinu rada ne zakazuje na pregled i druge zdravstvene usluge, izuzev pregleda specijaliste interne medicine.

 

web: pixelgraf.dk