O Domu zdravlja

Misija JU „Dom zdravlja“ Zenica

Misija JU „Dom zdravlja“ Zenica je kontinuirano poboljšavanje kvalitete

zdravstvenih usluga, kako bi smo korisnicima naših usluga, omogućili

očuvanje zdravlje i liječenje, u skladu sa najvišim medicinskim dostignućima.

Ostvarivanjem navedenog, omogućava se uspostavljanje stalnog razvoja i

prepoznatljivosti JU „Dom zdravlja“ Zenica, po pružanju visoko kvalitetnih

zdravstvenih usluga i unapređenju kvalitete života korisnika naših usluga.

 

 

Vizija JU „Dom zdravlja“ Zenica

JU „Dom zdravlja“ Zenica želi da postane liderska zdravstvena ustanova,

koja će pružati za sve naše pacijente savremenu, dostupnu i pravovremenu

zdravstvenu zaštitu primarnog i konsultativno – specijalističkog nivoa,

na efikasan i racionalan način, uz poštivanje realnih potreba i prava naših

pacijenata. 

 

web: pixelgraf.dk