Služba za plućne bolesti i TBC sa RTG dijagnostikom

Služba ima tri medicinska tima: 

 • tri  ljekara Specijaliste pneumoftiziologije, 
 • dva viša RTG tehničara
 • pet diplomiranih inžinjera medicinske radiologije
 • šest medicinskih sestara

Medicinski timovi opslužuju više od 130.000 stanovnika Zenice i okoline.

U službi se obavljaju:

 • dijagnostika plućnih oboljenja i tuberkuloze
 • anamneza, fizikalni pregled, spirometrija, radiografija i pregled ispljuvka na bacil tuberkuloze
 • terapija plućnih bolesti i TBC lijekovi za TBC daju se u službi i besplatni su.

Služba ima i RTG aparat za druga radiografska snimanja. 
 

Radiologija

Na odjelu radiologije koja radi u sklopu službe sa plućne bolesti zaposleni su:

 • jedan ljekar specijalizant radiologije
 • tri diplomirana  inžinjera  medicinske radiologije
 • dva medicinska tehničara

Služba posjeduje 

 • jedan klasični RTG aparat za radiografiju i radioskopiju;
 • dva ultrazvučna aparata;
 • jedan RTG aparat za snimanje zuba;
 • jedan RTG aparat za panoramsko snimanje vilice i
 • jedan aparat za denzitometriju (DEXA)

Načelnik Službe:
Azra Husremović, spec pneumoftiziolog

Glavna inžinjer Službe:
Mirela Doglod dipl ing medicinske radiologije

Radno vrijeme:
od 07:00 h do 15:00 h

web: pixelgraf.dk