Služba za porodičnu medicinu sa edukacionim centrom

Projekat i filozofija porodične medicine je u velikoj mjeri zaživjela na području Zeničko-dobojskog kantona, a posebno je veliki napredak na ovom planu ostvarila Javna ustanova „Dom zdravlja“ Zenica. Projekat unapređenja primarne zdravstvene zaštite putem timova porodične medicine u Javnoj ustanovi „Dom zdravlja“ Zenica započeo je 1997. godine.

Projekat porodične medicine predstavlja timski pristup u liječenju, što podrazumijeva postojanje tima porodične medicine koji se sastoji od: doktora porodične medicine, polivalentne patronažne sestre i medicinske sestre porodične medicine.

Usluge preventive i liječenje osigurava jedan radni tim na približno 2000 osiguranih lica.

Zadaci tima porodične medicine su definisani u okviru preventivnih, promotivnih, dijagnostičko-terapeutskih i rehabilitacionih aktivnosti zdravstvene zaštite iz pojedinih medicinskih disciplina, koje su primjenjive u porodici. Vrlo važan aspekt rada porodične medicine jeste planiranje u radu i sistematičan rad u okviru čega se planiraju i posjete ljekaru u ordinaciji, kao i kućne posjete.

Na užem području grada Zenica do sada je otvoreno dvadeset sedam ambulanti porodične medicine sa radnim vremenom od 07:00 do 20:00 sati i to:

 • ambulanta porodične medicine Centar
 • ambulanta porodične medicine Potok
 • ambulanta porodične medicine Blatuša
 • ambulanta porodične medicine Mokušnice
 • ambulanta porodične medicine Crkvice
 • ambulanta porodične medicine Travnička
 • ambulanta porodične medicine Radakovo
 • ambulanta porodične medicine Odmut
 • ambulanta porodične medicine Jalija
 • ambulanta porodične medicine Babina Rijeka
 • ambulanta porodične medicine Pehare
 • ambulanta porodične medicine Gračanica
 • ambulanta porodične medicine Tetovo
 • ambulanta porodične medicine Gradišće
 • ambulanta porodične medicine Janjići
 • ambulanta porodične medicine Perin Han
 • ambulanta porodične medicine Nemila
 • ambulanta porodične medicine Orahovica
 • ambulanta porodične medicine Stranjani
 • ambulanta porodične medicine Seoci
 • ambulanta porodične medicine Arnauti
 • ambulanta porodične medicine Babino
 • ambulanta porodične medicine Lokvine
 • ambulanta porodične medicine Klopče 
 • ambulanta porodične medicine Mošćanica 
 • ambulanta porodične medicine Šerići i
 • ambulanta porodične medicine Tišina

 

U sklopu porodične medicine, a u cilju kontinuirane edukacije osnovan je edukativni centar. Na čelu edukativnog centra je doc dr Larisa Gavran

Načelnik službe za porodičnu medicinu:
Prim. spec. mr. sc. Gledo dr Ibrahim

Glavni medicinski sestra:
Šahić Smaila

Radno vrijeme:
od 07:00 h do 20:00 h

web: pixelgraf.dk